Schimbare statut SRL-D in SRL

SRL SRL-D Firma de Contabilitate in Bucuresti - Servicii de Contabilitate pentru FirmeOnorariul pentru schimbarea statutului din SRL-D in SRL este doar 199 lei. (oferta valabila pana la 06.03.2015).

Taxe ONRC – 1000 lei.

In maxim 45 de zile lucratoare de la data pierderii statutului de SRL-D (si, implicit, de microintreprindere), adica pana la 04.03.2015, societatea SRL-D trebuie sa procedeze la schimbarea denumirii astfel:
– prin schimbarea denumirii din “SRL-D” in “SRL”(practic, ori prin pastrarea aceleiasi denumiri, urmata de sintagma “SRL” in loc de “SRL-D”, fie prin alegerea unei alte denumiri, urmata de sintagma “SRL”);
– prin schimbarea formei juridice din SRL-D in alt tip de societate (S.A. – societate pe actiuni, S.N.C. – societate in nume colectiv, S.C.S. – societate in comandita simpla sau S.C.A. – societate in comandita pe actiuni), aceasta operatiune presupunand implicit schimbarea denumirii societatii.

 

Legea SRL-D-ului detaliat :
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru
stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii tineri
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din data de 9
februarie 2011
În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale
de dezvoltare economică a României şi al stimulării mediului de afaceri, prin
înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii,
având în vedere efectele negative ale crizei economice în ceea ce priveşte
reducerea numărului de operatori activi pe piaţă, înăsprirea condiţiilor de
creditare în general, creşterea dificultăţilor şi riscurilor pentru începerea unei
afaceri, în special pentru tinerii întreprinzători,
pentru stimularea spiritului antreprenorial al tinerilor, pentru dezvoltarea de noi
politici publice necesare relansării economice, reducerii şomajului şi asigurării
unor condiţii mai bune pentru participarea tinerilor la viaţa economică şi socială,
considerând că situaţia economică este una excepţională şi se impune luarea
unor măsuri urgente care să vizeze întreprinzătorii tineri, în cadrul unui program
social de interes public,
în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) şi (5) referitoare la protecţia
tinerilor şi ale art. 135 alin. (2) din Constituţii României, republicată, referitoare
la rolul statului în stimularea economiei,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1
(1)În cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M), se lansează Programul pentru stimularea
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri,
denumit în continuare programul.
(2)Prin program se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate,
conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară pentru prima dată activitate
economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată.
Art. 2
(1)În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, întreprinzătorul tânăr, beneficiar
al programului, denumit în continuare întreprinzător debutant, este persoana
fizică majoră care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a)are capacitate juridică deplină de exerciţiu, are vârsta de până la 35 de ani,
împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu
răspundere limitată în registrul comerţului; 2
b)anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut
şi nu deţine calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere
ale unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;
c)înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile
Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;
d)completează o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că
îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b), pe care o depune la registrul
comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.
(2)Dacă la data înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere
limitată în registrul comerţului condiţia referitoare la vârstă este îndeplinită,
aceasta se consideră îndeplinită pe întreaga perioadă de acordare a facilităţilor.
Art. 3
(1)Pentru încadrarea în program, microîntreprinderea înfiinţată de
întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
a)este societate cu răspundere limitată care funcţionează pe durată
nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;
b)se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de
urgenţă;
c)este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5
întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant
trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi, astfel cum se prevede la art. 2;
d)este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre
asociaţi;
e)are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de
clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev. 2). În
cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii
următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi
de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii,
explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe
şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele
europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.
(2)Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se
obţine la data înmatriculării în registrul comerţului în a cărui rază teritorială se
află sediul său social.
(3)Prin derogare de la art. 36 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea unei
microîntreprinderi aparţinând întreprinzătorului debutant se compune dintr-o 3
denumire proprie însoţită de sintagma scrisă în întregime „societate cu
răspundere limitată – debutant” sau abrevierea „S.R.L. – D.”.
Art. 4
În afara obligaţiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui
operator economic, microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant
are şi următoarele obligaţii specifice:
a)să notifice în scris cu privire la înfiinţare oficiul teritorial pentru întreprinderi
mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de
competenţă îşi are sediul social, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la
înregistrare, în vederea luării în evidenţă;
b)să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi să menţină în
activitate cel puţin 2 salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor prevăzute la
art. 5 lit. a) şi/sau b) şi/sau c) până la pierderea calităţii de microîntreprindere
aparţinând întreprinzătorului debutant;
c)să reinvestească anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal
precedent;
d)să depună la A.I.P.P.I.M.M. situaţiile financiare semestriale şi anuale, cu
dovada înregistrării acestora la autorităţile competente, precum şi un raport
semestrial de progres.
Art. 5
Microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant beneficiază de
următoarele facilităţi:
a)acordarea de către A.I.P.P.I.M.M. a unei alocaţii financiare nerambursabile
reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în
lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada
surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita
sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri;
b)garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele
contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de
A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile
interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din
valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în
lei;
c)scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori,
potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi,
angajaţi pe perioadă nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de
cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor
prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările şi completările ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut
lunar, pentru care asiguratul plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale.
Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare 4
care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul
anterior;
d)scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la
oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii;
e)consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C. al A.I.P.P.I.M.M. în a
cărui rază de competenţă îşi are sediul social.
Art. 6
(1)Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se
pierde, prin efectul legii:
a)la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data
înregistrării;
b)la data la care oricare dintre autorităţile competente constată că societatea nu
mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1);
c)la data la care activitatea microîntreprinderii aparţinând întreprinzătorului
debutant a încetat voluntar sau când a fost declanşată procedura de insolvenţă;
d)la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale
neîndeplinite;
e)la data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de
afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro. La
atingerea acestui prag, microîntreprinderea are obligaţia de a notifica în scris, cel
mai târziu până la sfârşitul lunii următoare, oficiul registrului comerţului în a
cărui rază teritorială se află sediul său social.
(2)În termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la pierderea calităţii de
microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant, societatea comercială
respectivă are obligaţia să procedeze la schimbarea denumirii potrivit
prevederilor art. 36 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 7
(1)În situaţia cesionării părţilor sociale de către întreprinzătorul debutant,
acordarea facilităţilor continuă dacă cesionarul îndeplineşte condiţiile prevăzute
la art. 2 şi depune declaraţia pe propria răspundere la A.I.P.P.I.M.M. în termen
de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cesionării. În caz contrar, facilităţile
se consideră necuvenite şi se recuperează conform procedurilor stabilite.
(2)În situaţia în care microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant
este supusă reorganizării prin fuziune sau divizare, acordarea facilităţilor
continuă în aceleaşi condiţii, dacă asociatul unic sau fiecare asociat al noii
microîntreprinderi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 şi persoana juridică
rezultată îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3, iar declaraţiile necesare se
depun la A.I.P.P.I.M.M., în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data
înmatriculării în registrul comerţului a noii persoane juridice. În caz contrar,
facilităţile se consideră necuvenite şi se recuperează. 5
(3)Facilităţile se recuperează şi în cazul în care cifra de afaceri însumată a
persoanelor juridice rezultate în urma reorganizării depăşeşte echivalentul în lei
a 500.000 euro la data înregistrării fuziunii sau divizării.
Art. 8
(1)Prin legea bugetului de stat se vor aloca în fiecare an la dispoziţia
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, pentru
A.I.P.P.I.M.M., fondurile pentru alocaţia financiară nerambursabilă prevăzută la
art. 5 lit. a).
(2)Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute prin prezenta ordonanţă de
urgenţă fac parte dintr-o schemă transparentă de minimis, care se va derula cu
respectarea criteriilor stabilite de normele comunitare şi de legislaţia naţională în
domeniu.
Art. 9
(1)Facilităţile acordate prin program se consideră acordate necuvenit şi se
recuperează potrivit legii în următoarele situaţii:
a)când calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant a
fost pierdută în condiţiile art. 6 lit. b) şi c);
b)când microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant nu a
îndeplinit una dintre obligaţiile prevăzute la art. 4 lit. b) şi c);
c)când întreprinzătorul debutant sau oricare dintre asociaţii acestuia a săvârşit, în
scopul de a beneficia de facilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă,
fapte penale pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească
definitivă;
d)când a fost executată garanţia acordată potrivit art. 5 lit. b).
(2)Sumele care rezultă din recuperarea facilităţilor acordate prin program, cu
excepţia sumelor rezultate din executarea garanţiilor acordate de
F.N.G.C.I.M.M., au regimul juridic de creanţe fiscale. Pentru recuperarea
acestora se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Calculul sumelor datorate, cu excepţia cazului prevăzut
la alin. (1) lit. d), se efectuează de către A.I.P.P.I.M.M. în termen de 30 de zile
de la data pierderii calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului
debutant.
Art. 10
(1)Înscrisurile întocmite de A.I.P.P.I.M.M. prin care se individualizează sumele
de recuperat exprimate în moneda naţională constituie titluri de creanţă şi
cuprind elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Creanţele individualizate în aceste titluri au regimul creanţelor fiscale.
(2)În termen de 15 zile de la data întocmirii, titlul de creanţă se comunică
debitorului, care are obligaţia de a efectua plata sumelor datorate în termen de
30 de zile de la data comunicării titlului de creanţă, în contul indicat în cuprinsul
acestuia. 6
(3)Titlurile de creanţă împreună cu dovada comunicării acestora se transmit
organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, în vederea înscrierii debitului în evidenţe după expirarea termenului de
contestare pentru titlurile de creanţă necontestate sau după rămânerea definitivă
a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunţarea unei
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
(4)Titlurile de creanţă se pot contesta la organul emitent, în condiţiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
(5)Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 30 de
zile de la data scadenţei.
Art. 11
Pentru neplata la scadenţă a sumei înscrise în titlul executoriu, beneficiarii
prevăzuţi la art. 5 datorează obligaţii fiscale accesorii conform prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, începând cu ziua următoare datei şi până la data stingerii sumei
datorate inclusiv.
Art. 12
Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii se calculează de către A.I.P.P.I.M.M. de
la data scadenţei şi până la data comunicării către organele fiscale ale Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit art. 10 alin. (3), iar organele fiscale
ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor calcula obligaţii fiscale
accesorii de la data primirii titlurilor executorii şi până la data stingerii sumelor
prevăzute de acestea.
Art. 13
Stingerea creanţelor principale şi accesorii individualizate în titlurile de creanţă
prevăzute la art. 10 alin. (2) şi art. 11 se efectuează potrivit Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionalele
Administrare Fiscală.
Art. 14
(1)În cazul debitorilor pentru care se deschide procedura insolvenţei, înscrierea
la masa credală pentru creanţele prevăzute la art. 10 alin. (2) şi art. 11
netransmise Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în condiţiile art. 10 alin.
(3) se efectuează de A.I.P.P.I.M.M.
(2)Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în cazul debitorilor pentru care se
deschide procedura insolvenţei, înscrierea la masa credală pentru creanţele
prevăzute la art. 10 alin. (2) şi art. 11 transmise Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală în condiţiile art. 10 alin. (3) se efectuează de către Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală, prin organele sale subordonate.
Art. 15
Sumele încasate potrivit art. 14 constituie venituri ale bugetului de stat şi se
încasează într-un cont de venituri bugetare distinct. 7
Art. 16
(1)În măsura în care prevederile prezenţei ordonanţe de urgenţă nu dispun altfel,
se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 359/2004 privind
simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor
fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a
acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în
registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 346/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, şi cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)A.I.P.P.I.M.M. are obligaţia de a monitoriza şi a controla aplicarea prezentei
ordonanţe de urgenţă, precum şi de a prezenta Guvernului un raport anual cu
privire la desfăşurarea şi efectele programului, până cel mai târziu la data de 31
martie.
Art. 17
În termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare, Ministerul
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri va elabora şi supune aprobării
Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Post Tagged with

Comentariile sunt închise.