Calendarul obligațiilor fiscale pe luna august 2016

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat calendarul obligațiilor fiscale pe luna august 2016. ANAF reamintește că formularele fiscale se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care poate fi descărcat de pe site-ul www.anaf.ro – secţiunea Servicii on-line/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii sau poate fi distribuit de organele fiscale.

Calendarul obligațiilor fiscale pe luna august 2016:

ce obligatii fiscale sunt pentru 16 August

*5 august, ultima zi pentru:    

– depunerea formularului 092 „Declaraţie de menţiuni”, de catre plătitorii de TVA, care au în anul 2016 ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic şi au efectuat o achiziţie intracomunitară de bunuri în luna iulie 2016 (pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru în lună, începând cu luna iulie 2016).

*10 august, ultima zi pentru: 

– depunerea “Declaraţiei de menţiuni” – formular 010, de către persoanele impozabile, a căror perioadă fiscală este luna, care solicită scoaterea din evidenţa ca plătitor de TVA în condiţiile în care nu au depăşit cifra de afaceri de 220.000 lei atât în anul 2015, cât şi în anul în curs până la data solicitării.

– depunerea “Declaraţiei de menţiuni” – formular 010, 070 sau 020, de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, în vederea înregistrării în scopuri de TVA în urma depăşirii plafonului de scutire de TVA de 220.000 lei (65.000 euro) în luna precedentă.

*16 august, ultima zi pentru:    

– depunerea raportării contabile la 30 iunie 2016, de către operatorii economici care la data de 31.12.2015 au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. Potrivit pct. 16 din anexa la Ordinul nr. 916/2016, entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2016, cele care în tot semestrul I al anului 2016 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2016, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2016.
Formatul electronic al raportării contabile conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP, care este pus la dispoziţia operatorilor economici gratuit de unităţile teritoriale sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF la adresa www.anaf.ro/Servicii online/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii/Raportări contabile semestriale 06/2016. Raportările se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic (PDF cu XML ataşat), sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă; pentru expediere se pot folosi şi oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată.

*25 august, ultima zi pentru:

–     depunerea formularului 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”, pentru ieşirea din sistemul TVA la încasare de către persoanele impozabile a căror perioadă fiscală este luna/trimestru care la data de 1 ianuarie 2016 aplică sistemul TVA la încasare, şi care se află într-una din următoarele situaţii:
–     au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna iulie 2016
–     nu au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei dar renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare
[articol 324 alineat (14) şi (16) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, Ordinul Preşedintelui ANAF 1503/2016]
–     depunerea formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” pentru obligaţiile de plată cu termen lunar şi plata acestor obligaţii. [Ordinul Preşedintelui ANAF 587/2016, modificat şi completat prin Ordinul Preşedintelui ANAF 1053/2016 ]
–     plata contribuţiei datorate pentru trimestrul II 2016 pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii cu termen trimestrial de declarare şi plată.

–     depunerea formularului 112 „Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” cu termen lunar şi plata acestor obligaţii de către:
–     persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator;
–     entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, venituri de natură salarială şi asimilate salariilor;
–     plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă, altele decât cele salariale şi pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate şi contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat, după caz;
–     instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi după caz suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului;
–     angajaţii rezidenţi sau nerezidenţi care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii de la angajatori nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanţă în România, în cazul încheierii de acorduri cu angajatorii nerezidenţi privind declararea şi plata impozitului şi contribuţiilor sociale individuale şi cele ale angajatorului;
–     angajatorii nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanţă în România, pentru contribuţiile sociale individuale şi cele ale angajatorului aferente veniturilor din salarii obţinute de angajaţii rezidenţi sau nerezidenţi care îşi desfăşoară activitatea în România, în cazul în care nu se încheie un acord privind declararea şi plata contribuţiilor obligatorii de către angajaţi, impozitul pe venit declarându-se de angajaţi în D224.

–     depunerea formularului 112 „Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” pentru luna iulie 2016 şi de către:
–     persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator
–     entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, venituri de natura salarială şi asimilate salariilor a căror perioadă fiscală este trimestrul,
dar în cursul lunii iulie 2016 a intervenit concediul medical sau a încetat calitatea de asigurat a unuia/mai multor salariaţi.
Atenţie! În acest caz, termenul de plată a obligaţiilor este trimestrul (25 septembrie 2016)
ATENTIE !!! Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare cu minimum 5 salariati, care deţin cod fiscal pentru impozitul pe salarii, se declară şi se plăteşte de societatea mamă la organul fiscal la care aceasta este înregistrată. Codul fiscal al fiecărui sediu secundar şi impozitul pe salarii aferent (0 sau suma de plată) se declară la sectiunea F.2. a formularului 112. Pentru plata impozitului societatea mamă va întocmi câte un ordin de plată distinct pentru fiecare sediu secundar, la codul de identificare fiscală al beneficiarului înscriindu-se codul fiscal al sediului secundar.

–     depunerea formularului 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”, cu termen lunar, pentru declararea şi plata impozitului pe venit, de către persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi desfăşurate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, în cazul în care nu se încheie acorduri între angajaţi şi angajatorii nerezidenţi privind declararea şi plata contribuţiilor sociale individuale şi cele ale angajatorului de angajaţi prin formularul 112.

–     depunerea formularului 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată” de către plătitorii de TVA pentru care perioada fiscală este luna şi plata TVA-ului datorat; Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform articolului 310 alineat (7) din Codul Fiscal până la 10 august 2016.

–     depunerea formularului 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”
şi plata TVA-ului datorat, de către persoanele neînregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze conform articolului 316 Cod fiscal, dar care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA pentru:
–     achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile ptr. care s-a depăşit plafonul anual de 10.000 euro (persoana trebuie sa fie înregistrată special ca plătitoare de TVA cf. articolului 317 Cod fiscal);
–     achiziţii de mijloace de transport noi şi produse accizabile (persoana care efectuează astfel de achiziţii nu are obligaţia să se înregistreze special ca plătitoare de TVA conform articolului 317 Cod fiscal);
–     achiziţii    de servicii    care au locul taxării în România    conform articolului    307 alineat (2)    din Codul    fiscal, de la furnizori din afara    României, pentru    care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. articolului 307 alineat (2) Cod fiscal (persoana care efectuează achiziţii intracomunitare de servicii prevăzute la articolul 278 alineat (2) din Codul fiscal trebuie să se înregistreze special ca plătitoare de TVA cf. articolului 317 Cod fiscal);
–     achiziţii de bunuri care ies din regimurile/situaţiile prevăzute la articolul 295 alineat (1) litera a) şi d) din Codul fiscal cu excepţia cazului în care are loc un import sau    o achiziţie    intracomunitară de bunuri, pentru care beneficiarul    este
obligat la    plata TVA
–     achiziţii de bunuri şi servicii efectuate de persoanele obligate la plata TVA conform articolului 307 alineat (3) şi (6) Cod fiscal,
daca achiziţiile au avut loc în luna iulie 2016 !
Nota: Persoanele înregistrate normal ca plătitoare de TVA conform articolului 316 Cod fiscal NU DEPUN formularul 301, ci formularul 300 !

–     depunerea formularului 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, în care se declară:
–     ajustarea TVA-ului dedus de furnizor la achiziţia de către acesta a activelor respective, de către beneficiarul transferului de active dacă nu este înregistrat şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;
–     ajustarea TVA-ului dedus aferent bunurilor de capital şi activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform articolului 305 din Codul fiscal, de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după anularea la cerere a codului de TVA a acestuia;
–     ajustările de TVA prevăzute la articolul 270 alineat. (4), articolul 304, 305 sau 332 din Codul fiscal nedeclarate în ultimul decont de TVA depus înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, sau pentru a corecta ajustările incorecte declarate, de către persoana impozabilă al cărei cod de TVA a fost anulat din oficiu de organul fiscal conform articolului 316 alineat (11) litera a) – e) şi h) din Codul fiscal;
–     ajustările de TVA prevăzute la articollul 270 alin. (4), articolul 304, 305 sau 332 din Codul fiscal nedeclarate în ultimul decont de TVA depus înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, sau pentru a corecta ajustările incorecte declarate, de către persoana impozabilă al cărei cod de TVA a fost anulat la cerere;
–     pentru solicitarea restituirii TVA colectate rezultată din regularizările/ ajustările prevăzute la articolul 280 alineat (6) din Codul fiscal, atunci când au fost emise facturi sau au fost încasate avansuri pentru contravaloarea parţială a livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile, înainte de anularea codului de TVA, iar livrarea/prestarea intervine după anularea codului de TVA, de către persoana impozabilă al cărei cod de TVA a fost anulat la cerere;
–     pentru solicitarea restituirii TVA colectate rezultată din ajustările prevăzute la articolul 287 din Codul fiscal, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării, de către persoana impozabilă al cărei cod de TVA a fost anulat la cerere;
–     pentru exercitarea dreptului de deducere, la data plăţii, a TVA neachitate aferentă achiziiţilor de bunuri efectuate înainte de anularea codului de TVA, dar care nu se aflau în stoc la data anulării codului de TVA, de persoanele impozabile care au efectuat achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau cele care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare, de către persoana impozabilă al cărei cod de TVA a fost anulat la cerere;
dacă transferul de active, transferul dreptului de proprietate, obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a TVA privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii ale ajustărilor/regularizări efectuate, după caz, a intervenit în luna iulie 2016.

–     depunerea formularului 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” pentru declararea, de către contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din oficiu sau la cerere conform prevederilor articolului 316 alineat (11) litera a) – e), g) sau h) a TVA colectată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii pentru care contribuabilii respectivi sunt obligaţi la plata TVA (de exemplu: achiziţii intracomunitare de bunuri, servicii intracomunitare primite, etc.) pentru  care exigibilitatea TVA a intervenit în luna iulie 2016.

– depunerea formularului 390 VIES „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări şi achiziţii intracomunitare, prestări şi achiziţii de servicii intracomunitare prevăzute la articolul 278 alineat (2) din Codul fiscal, precum şi livrări şi achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, a căror exigibilitate a intervenit în luna iulie 2016.

*30 august, ultima zi pentru: 

– depunerea formularului 394 „Declaraţie informativă privind livrările/ prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, a căror perioadă fiscală la TVA este luna.

Instrucţiunile de completare a formularelor pot fi descărcate de pe site-ul ANAF- secţiunea Persoane fizice/Despre impozite şi taxe/Formulare fiscale şi ghid de completare/Toate formularele cu explicaţii sau secţiunea Persoane juridice/Formulare fiscale şi ghid de completare/Toate formularele cu explicaţii.

Sursa

Calendarul obligațiilor fiscale pe luna august 2016

 

Comentariile sunt închise.